Loading...

Vokabeln Getreide


Getreide 谷物  gu3wu3 
Stärke 淀粉 dian4fen3
Mehl 面粉  mian4fen3
Eiweiß 蛋白质 dan4bai2zhi4
Weizen 小麦  xiao3mai4
Dinkel 斯佩耳特小麦 si1pei4er3te4xiao3mai4 
Roggen  裸麦  luo3mai4
Gerste 大麦 da4mai4 
Triticale  小黑麦 xiao3hei1mai4
Gluten 麸质 fu1zhi4
Mais 玉米 yu4mi3
Reis dao4 
Hirse 杂谷 za2gu3 
Kleie 米糠 mi3kang1
Vollkorn 全面麦 quan2mian4mai4
Hafer 燕麦 yan4mai4
Silo 筒仓 tong3cang1
Saatgut 种子 zhong3zi3
Getreidemühle 面粉厂 mian4fen3chang3 
Getreidespeicher 谷物储备  gu3wu4chu3bei4
Getreidefeld 谷物用地  gu3wu4yong4di4
Getreidebau 谷物栽培 gu3wu4zai1pei2
Ballaststoff 膳食纤维 shan4shi2xian1wei2 
Vitamin 维生麦 wei2sheng1mai4 
Öl you2
Mineralstoff 膳食矿物质 shan4shi2kuang4wu4zhi4
     

Musterstrasse 1a, 12345 Musterstadt
+49 123456789